Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z  RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator danych osobowych („administrator”) Administratorem danych osobowych jest Daria Mixtacka działający pod firmą DzDesign – Daria Mixtacka z siedzibą w 62-510 Konin, ul. Zakładowa 5. Administratorem  można skontaktować się telefonicznie: + 63 306 78 78 . Cel przetwarzania: Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym . Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Bezpieczeństwo danych: Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  Twoje uprawnienia: Osoby, których dane osobowe  przetwarza Administrator , mają prawo do: -dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe , – żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, -żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator  nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane, – wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2 , w przypadku  stwierdzenia   niezgodnego z prawem  przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Okres przetwarzania Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony.